Ссылка на omgomgomg в тор omg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxtqqs2in7smi65mjps7wvkmqmtqd com

Unefowoc

Администратор
Подтвержденный
Сообщения
364
Реакции
42
Уважаемые пользователи RuTOR , Все сайты из нашего списка проверены и находятся онлайн, их нет в скам листах. Остерегайтесь фишинг сайтов и помните об уголовной ответственности за незаконные сделки. Подборка официальных сайтов по продаже веществ от форума Rutor носит исключительно информативный характер.

1. OMG!OMG - MOST ADVANCED DARKMARKET

Эта площадка существует довольно давно и в этот период она медленно развивалась в тени гидры. В настоящее время это ведущий сайт по продаже веществ в даркнете.
 

 

2. MEGA - DARKNET MARKET

Благодаря хорошей подготовке и листингу на зарубежных сайтах площадка смогла составить конкуренцию в стабильности и доступности, чего не смогли ее конкуренты, но все же она уступает по полпулярности площадке OMG!OMG!

 

3. HYDRA - Возрождение легенды.

Идут работы по восстановлению всеми любимой гидры, но все не так просто как казалось ранее, совсем скоро она будет доступна, а сейчас нам остается только ждать релиза от команды HYDRA.

 

________________________
RUTOR — Главная торговая и информационная площадка в сети Tor.H

Hejecy

Местный
Сообщения
78
Реакции
14
Ссылка на omgomgomg в тор omg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxtqqs2in7smi65mjps7wvkmqmtqd com
Aquest lloc web utilitzacookies per recopilar informació estadística sobre la navegaciódels usuaris i millorar els seus serveis amb les sevespreferències, generades a partir de les vostres pautes denavegació. Podeu consultar la seva configuració a la nostraPolíticade Cookies.Acceptar © 2002-22 Fundació Ensenyament i Família | Tel.933876199Avíslegal | Política decookies
 
P

Pobyba

Пассажир
Сообщения
83
Реакции
10
SUGAR 糖果手機-台灣官網Togglenavigation首頁產品SUGAR全系列手機SUGAR周邊配件客戶服務常見問題服務據點銷售通路售後服務網路商店關於SUGAR施華洛世奇ZirconiaSUGAR 糖果手機-台灣官網Togglenavigation首頁產品SUGAR全系列手機SUGAR周邊配件客戶服務常見問題服務據點銷售通路售後服務網路商店關於SUGAR施華洛世奇Zirconia SUGAR糖果手機 法國品牌設計 | 引領手機界的時尚尖端立即購買SUGARC606.82吋大螢幕 6000大電量SUGARS55滿眼盡視你SUGART35FUN電無敵 享樂隨行COPYRIGHT © 2020 年SUGAR TAIWAN 版權所有 隱私權政策 人才招募安全性問題回報TOP
Ссылка на omgomgomg в тор omg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxtqqs2in7smi65mjps7wvkmqmtqd com
 
O

Oqeti

Пассажир
Сообщения
65
Реакции
16
V po­dsta­te všet­ky da­ta­bá­zo­vé server­y MySQL, Po­stgreSQL aj MS SQL sú prib­liž­ne rov­na­ko nác­hyl­né k úto­kom ty­pu SQL In­jec­tion. No med­zi útoč­ník­mi jed­noz­nač­ne vy­hrá­va vďa­ka nie­koľ­kým roz­die­lom MS SQL server. Útoč­ník má uľah­če­nú prá­cu o to, že MS SQL server mu do­vo­lí spúš­ťať mul­ti-queries – viac prí­ka­zov od­de­le­ných ; . A ne­poc­hyb­ne aj vý­pi­som da­ta­bá­zy, kto­rá rea­gu­je na chyb­ne za­da­né prí­ka­zy veľ­mi dob­re.V pre­doš­lej čas­ti se­riá­lu sme upo­zor­ni­li na to, že ce­lý prob­lém SQL In­jec­tion spo­čí­va v neo­šet­re­ní '. Ma­li sme však na mys­li kon­krét­ne náš prík­lad, kto­rý sme uvied­li. V mno­hých reál­nych si­tuá­ciách vô­bec nej­de len o jed­no­duc­hú úvod­zov­ku, ale o kaž­dý vstup do da­ta­bá­zy. A ako te­raz uvi­dí­te, na to, aby sme zis­ti­li, či je webo­vá ap­li­ká­cia zra­ni­teľ­ná vo­či SQL In­jec­tion, sta­čí za­dať mies­to čís­la (in­te­ger) ne­ja­ký znak, nap­rík­lad b (char).Uká­že­me si kon­krét­nu ap­li­ká­ciu, kto­rá bu­de na spô­sob sys­té­mu, kto­rý po­dľa čís­la (in­te­ge­ra) náj­de v da­ta­bá­ze kon­krét­ny člá­nok a po­kú­si sa ho zob­ra­ziť.For­mu­lár zo sú­bo­ru in­dex.html:<form ac­tion="dbc_sql.php" met­hod="get">
<td><b>Vý­ber ka­te­gó­rie (od 1-12): </b></td>
<td> <in­put na­me="ka­te­go­ria" ty­pe="text" si­ze=100></td>
<td><in­put na­me="ak­cia" ty­pe="sub­mit" va­lue="Zob­raz"></td>
</form>Vy­tvo­re­nie da­ta­bá­zy a ta­buľ­ky:CREA­TE DA­TA­BA­SE clan­ky;CREA­TE TAB­LE tex­ty (na­zov VAR­CHAR(100) NOT NULL, id INT NOT NULL
AUTO_IN­CRE­MENT, PRI­MA­RY KEY (id)); IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("No­ve server­y v pre­da­ji", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Anti­vi­ru­so­ve sys­te­my", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Pre­daj no­te­boo­kov vzras­tol", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Ako (jed­no­duc­ho) na Win­dows Vista", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Prog­ra­mo­va­nie v C++", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("In­sta­lo­va­nie a od­in­sta­lo­va­nie ova­da­cov na gra­fic­ke kar­ty", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Maximal­na kom­pri­ma­cia", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Pre­vod su­bo­rov do MP3", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("MP3 preh­ra­va­ce bu­duc­nos­ti", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Vy­hla­da­va­nie in­for­ma­cii na webe", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Pi­se­me de­sia­ti­mi pr­sta­mi", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Ak­tua­li­ty zo sve­ta IT", id);Napl­ni­li sme da­ta­bá­zu 12 člán­ka­mi, kto­ré ma­jú in­dex od 1 do 12.Sú­bor db_sql.php:<?php
$pri­poj = mysql_con­nect('127.0.0.1:3306', 'root', 'hes­lo123');
mysql_se­lect_db("clan­ky", $pri­poj);if($ak­cia=="Zob­raz") {$sql_p =  "SE­LECT * FROM tex­ty WHE­RE id = ".$ka­te­go­ria;
$re­sult = mysql_query($sql_p) or die(mysql_error());
mysql_clo­se($pri­poj);whi­le ($row = mysql_fetch_array($re­sult, MYSQL_NUM)) {ec­ho "<br>Zob­ra­ze­nie ka­te­go­rie č. <font co­lor=blue>".$row[1]." ".$row[0]." </font>.";
}
} el­se {
ec­ho "Chy­ba pa­ra­met­ru 'ak­cia'";
}
? > Po­znám­ka: V mno­hých do­ku­men­toch za­obe­ra­jú­cich sa SQL In­jec­tion sa vô­bec nes­po­mí­na roz­diel v prí­pa­de rôz­nych ty­pov zá­pi­sov kó­du PHP. Je roz­diel v SQL In­jec­tion, ak prog­ra­má­tor za­pí­še prí­kaz SQL nas­le­du­jú­ci­mi spô­sob­mi.$sql_p =  "SE­LECT * FROM tex­ty WHE­RE id = ".$ka­te­go­ria;
$sql_p =  "SE­LECT * FROM tex­ty WHE­RE id = $ka­te­go­ria";
$sql_p =  "SE­LECT * FROM tex­ty WHE­RE id = '$ka­te­go­ria'";Roz­diel je v tom, že pri pr­vých dvoch spô­so­boch útoč­ník nev­kla­dá ' pred prí­kaz SQL, ale v tre­ťom prí­pa­de mu­sí.
My te­raz po­uži­je­me pr­vý spô­sob (tak ako vy­ze­rá vo vý­pi­se db_sql.php), kto­rý sa u prog­ra­má­to­rov vy­sky­tu­je naj­čas­tej­šie.
Ak útoč­ník chce zís­kať vý­pis všet­kých po­lo­žiek v da­ta­bá­ze, vlo­ží do po­líč­ka prí­kaz 1 or 1=1--.URL bu­de vy­ze­rať tak­to:
http://lo­cal­host/dbc_sql.php?ka­te­go­ria=1 or 1=1-- &ak­cia=Zob­razA vý­sled­ný prí­kaz SQL
SE­LECT * FROM tex­ty WHE­RE id = 1 or 1=1--za­ko­men­to­va­ná časťDôj­de k vy­pí­sa­niu ob­sa­hu ce­lej da­ta­bá­zy. Ta­ké­to úto­ky mô­žu byť ne­bez­peč­né aj z po­hľa­du útoč­ní­ka, kto­rý chce za­hl­tiť server (útok DoS), pre­to­že útoč­ník po­sla­ním 1 or 1=1-- na cie­ľo­vý server pri­nú­ti pre­beh­núť ce­lú da­ta­bá­zu člán­kov a za­čať ich vy­pi­so­vať. V ta­kom prí­pa­de útoč­ník ne­pot­re­bu­je ani 1000 ov­lád­nu­tých (zom­bie) po­čí­ta­čov a zvlád­ne to aj so 100, po­dľa to­ho, koľ­ko server vy­dr­ží. Pred­stav­te si veľ­ké server­y, kto­ré ob­sa­hu­jú nie­koľ­ko ti­síc člán­kov + ob­ráz­ky vo vy­so­kom roz­lí­še­ní.V prí­pa­de, že ta­buľ­ka v da­ta­bá­ze ob­sa­hu­je viac stĺpcov ako tá na­ša, s kto­rou pra­cu­je­me (tá ob­sa­hu­je dva stĺpce), mô­že ob­sa­ho­vať nap­rík­lad has­ho­va­né hes­lá po­uží­va­te­ľov, ha­cker chce dos­tať aj tie a mu­sí zis­tiť ná­zov ta­buľ­ky a stĺpcov. To sa mu mô­že po­da­riť nas­le­du­jú­cim kó­dom, kto­rý bu­de in­jek­to­vať.Zis­te­nie náz­vu ta­buľ­ky:
xyz AND 1=(SE­LECT COUNT(*) FROM po­kus_omyl_na­zov_ta­bul­ky)--
spô­so­bí
Tab­le 'clan­ky.po­kus_omyl_na­zov_ta­bul­ky' doesn't existHa­cker skú­ša rôz­ne náz­vy ta­bu­liek, kým neu­hád­ne ten správ­ny. To, že uhá­dol ná­zov ta­buľ­ky, zis­tí tým, že da­ta­bá­zo­vý server ne­vy­pí­sal chy­bo­vé hlá­se­nie.Ad­re­sa URL:
http://lo­cal­host/dbc_sql.php?ka­te­go­ria=xyz++AND+1%3D%28SE­LECT+COUNT%28*%29+FROM+po­kus_omyl_na­zov_ta­bul­ky%29--++&ak­cia=Zob­razZis­te­nie náz­vu po­ľa (field), co­lumn ta­buľ­ky:
Xyz
Spô­so­bí
Un­known co­lumn 'xyz' in 'whe­re clau­se'Ta­kis­to aj tu mu­sí útoč­ník do­sad­zo­vať rôz­ne náz­vy stĺpcov, kým net­ra­fí ten správ­ny. Ak ha­cker do­sa­dí ná­zov stĺpca id, dôj­de k vy­pí­sa­niu ce­lé­ho ob­sa­hu da­ta­bá­zy.Ad­re­sa URL:
http://lo­cal­host/dbc_sql.php?ka­te­go­ria=id&ak­cia=Zob­razZis­te­nie po­čtu stĺpcov:
Ná­zov ta­buľ­ky mu­sí se­dieť, v tom­to prí­pa­de „tex­ty“:
1 AND(SE­LECT * FROM tex­ty ) = 1--
MySQL nám po­skyt­ne chy­bo­vý vý­pis.Ope­rand should con­tain 2 co­lumn(s)Ad­re­sa URL:
http://lo­cal­host/dbc_sql.php?ka­te­go­ria=1+AND%28SE­LECT+*+FROM+tex­ty+%29+%3D+1--&ak­cia=Zob­razÚtoč­ník väč­ši­nou expe­ri­men­tu­je. SQL In­jec­tion je je­den z naj­lep­ších prík­la­dov na to, aby prog­ra­má­tor, kto­rí sa bez­peč­nos­ti ne­ve­nu­je, po­cho­pil, na čo sú útoč­ní­ko­vi dob­ré zdro­jo­vé kó­dy ale­bo as­poň ma­lé frag­men­ty z nich. Pre­to­že nie­ke­dy je veľ­mi ťaž­ké zis­tiť náz­vy ta­bu­liek ale­bo stĺpcov. Nao­pak, ino­ke­dy nám ich sa­ma ap­li­ká­cia vy­pí­še ale­bo do­kon­ca ich útoč­ník uhád­ne na pr­výk­rát. Pre­to ta­buľ­ku s po­uží­va­teľ­mi ne­na­zý­vaj­te „uzi­va­te­lia“, ale nap­rík­lad „re­gis­tro­va­ni_uzi­va­te­lia_of_web_ap­pli­ca­tion“. Pred SQL In­jec­tion to sí­ce neoc­hrá­ni, ale as­poň útoč­ník ne­bu­de mať veľ­kú šan­cu, že sa mu po­da­rí uhád­nuť ná­zov ta­buľ­ky.Niek­to­ré ďal­šie mož­né vstu­py na na­ru­še­nie da­ta­bá­zy:id  AND na­zov IS NOT NULL
id
id is not null
1 OR na­zov IS NOT NULL
3 OR id > 6
10 OR id < 6Mož­nos­tí je nao­zaj veľ­mi ve­ľa, a pre­to je ob­ra­na pro­ti SQL In­jec­tion ťaž­ká vte­dy, keď tre­ba ak­cep­to­vať aj špe­ciál­ne zna­ky (úvod­zov­ky atď.).Zá­ver
Kaž­do­pád­ne dob­re za­bez­pe­čiť webo­vú ap­li­ká­ciu pred všet­ký­mi zná­my­mi typ­mi úto­kov je veľ­mi ťaž­ké. Vy­ža­du­je to ve­ľa ča­su pri tes­to­va­ní kon­krét­nej ap­li­ká­cie a, sa­moz­rej­me, aj po­uži­tie auto­ma­ti­zo­va­ných nás­tro­jov. A na­bu­dú­ce sa už mô­že­te te­šiť na da­ta­bá­zy po­sta­ve­né na MS SQL Server.Previous post ČR: BenQ i500 Smart LED projektor so systémom Android a bezdrôtovým prenosom Next post WWW hacking a obrana / 7. časťhacking seriál ochrana 6. castAko identifikovať hardvérové chyby smartfónov pomocou skrytých kódov MMIOsciloskop – užitočný pomocník pri oživovaní a opravách elektronikyMicro:bit / Námety na zaujímavé konštrukcie aj pre mladšie žiačky
 
Q

Qykymit

Пассажир
Сообщения
44
Реакции
4
Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) заявило о закрытии серверной инфраструктуры крупнейшего нелегального даркнет-рынка по торговле наркотиками — русскоязычной площадки omg. Об этом сообщается на сайте госоргана.Сайт был доступен через сеть Tor как минимум с 2015 года. Помимо нелегальной продажи наркотиков на платформе предлагались персональные данные, поддельные документы и незаконные цифровые услуги. На omg было зарегистрировано 17 миллионов покупателей и 19 тысяч продавцов. Только в 2020 году через сайт провели операции как минимум на €1,23 миллиарда.Полицейские отмечают, что сейчас при попытке открыть сайт появляется баннер: «Платформа и криминальное содержимое конфискованы в рамках международно согласованной операции».Немецкие правоохранители также конфисковали биткойны на сумму, эквивалентную почти €23 миллионам. Против ранее неизвестных администраторов платформы начали предварительное расследование по подозрению в эксплуатации криминальных торговых интернет-площадок, предоставлении возможности для несанкционированной покупки или продажи наркотиков и отмывании денег.Расследование деятельности нелегальной торговой площадки с крупнейшим в мире оборотом немецкая полиция вместе с Центральным управлением по борьбе с киберпреступностью (ZIT) и правоохранителями США проводила с августа прошлого года.
 
G

Gumulydi

Пассажир
Сообщения
26
Реакции
14
Круглосуточный мониторинг актуального и рабочего зеркала omgНа данный момент времени, наибольшее количество людей выбирает разрешать ежедневные задания при помощи мобильных устройств, а не компьютера либо нетбука/ноутбука, ведь это ощутимо проще, и разумеется приобретение криминальных услуг/товаров в этом вопросе вовсе не выступает исключением. В реалии, с этим теперь осложнений явно не представится, оттого, что омг как раз для этого и предоставляется. Непременно, для того чтобы обратиться в пользующийся по праву немалой популярностью online-магазина ОМГ onion с девайса на нем следует инсталлировать соответствующее приложение, и данное обстоятельство все прекрасно знают. Правда определенно не все подозревают, где именно отыскать такого вида ПО, действующее под платформой операционной, применяемой на собственном смартфоне/планшете. К превеликому сожалению остается указать, что нынче подобрать этого профиля приложение, не только лишь работающее, но, к тому же и без вирусов, для колоссального численного количества современных людей выявляется дилеммой. В целом, на порядок все облегчить доступно, в вариации, если отправиться на тематический портал, пройдя по рабочей ссылке, представленной выше, и в данном самостоятельно убедиться получится уже сию минуту. Объясняется это тем моментом, что на таком тематическом web-портале абсолютно не сложность загрузить идеального качества программы для смартфонов/планшетов с теми или иными OS. А также, явно не излишним упомянуть про то, что пройдя на такой web-сайт абсолютно всегда получится уточнить рабочее зеркало виртуального магазина омг онион, что весьма прагматично.
 

Sevamyda

Пассажир
Сообщения
90
Реакции
15
SUGAR 糖果手機-台灣官網Togglenavigation首頁產品SUGAR全系列手機SUGAR周邊配件客戶服務常見問題服務據點銷售通路售後服務網路商店關於SUGAR施華洛世奇ZirconiaSUGAR 糖果手機-台灣官網Togglenavigation首頁產品SUGAR全系列手機SUGAR周邊配件客戶服務常見問題服務據點銷售通路售後服務網路商店關於SUGAR施華洛世奇Zirconia SUGAR糖果手機 法國品牌設計 | 引領手機界的時尚尖端立即購買SUGARC606.82吋大螢幕 6000大電量SUGARS55滿眼盡視你SUGART35FUN電無敵 享樂隨行COPYRIGHT © 2020 年SUGAR TAIWAN 版權所有 隱私權政策 人才招募安全性問題回報TOP
 

Ekigetus

Пассажир
Сообщения
80
Реакции
14
Добавлено 1 минуту назад
на music.yandex.ru статус
Воспроизводит только то, что скачено   добавлено 13 минут назад
на dveri-kupe-nn.ru статус
проблемы со входом на сайт   добавлено 15 минут назад
на bestmebelshop.ru отзывы
★ ☆ ☆ ☆ ☆
один спам   добавлено 17 минут назад
на ficbook.net статус
????????????
Почему не работает?! Столько людей ждут! Что за игноры? Ответьте пожалуйста! Почему в Туркмении не работает фикбук   добавлено 20 минут назад
на bolshayaperemena.online отзывы
★ ☆ ☆ ☆ ☆
Не хуя не помогает   добавлено 25 минут назад
на bolshayaperemena.online статус
Не возможно зарегистрироваться   добавлено 33 минут назад
на mail.ru отзывы
★ ★ ★ ★ ☆
Дурацкие ролики  добавлено 44 минут назад
на edu.rustest.ru отзывы
★ ☆ ☆ ☆ ☆
Очень неграмотные ответы, отвечаю правильно, они выделяют, как ошибку, в итоге может нам не работать, не есть и не пить , только ждать пока ваш дебильный загрузится   добавлено 1 час назад
на genius.com отзывы
★ ★ ★ ★ ☆
хост вилітає або збій еа сайті не розумію причин   добавлено 1 час назад
на edu.rustest.ru статус
Ужасно! Не могу войти, пишет: Неверный логин и пароль, при запросе новых никакой реакции, письма на почту нет.   добавлено 1 час назад
на blablacar.ru статус
Сразу вылетает приложение   добавлено 2 часов назад
на shein.com статус
АХХААХААХАХ Че за херню вы пишите ХАХАХАХАХВХА   добавлено 2 часов назад
на privetmir.ru статус
Не работает ни сайт, ни приложение!!!!!   добавлено 2 часов назад
на hh.ru статус
Грузится до половины и сбрасывается на белый экран с надписью : «Произошла ошибка. Попробуйте перезагрузить страницу.» Переход по ссылкам,опубликованным Adminом дает тот же результат. Еще пару дней назад в браузере Гугл Хром на телефоне получалось открыть, сейчас и на Сафари и на Хроме та же ошибка.   добавлено 2 часов назад
на beeline.ru статус
Нет мобильного инета примерно с 9-00 до 16-00, 12.05.2022.   добавлено 2 часов назад
на verno-info.ru отзывы
★ ☆ ☆ ☆ ☆
Приложение Верный выбивает. Писала уже. Но результат ноль   добавлено 2 часов назад
на hh.ru статус
С 11.05.22 заходит на 2 секунды на страницу мои вакансии, затем все исчезает и пишет: "Произошла ошибка. Попробуйте перезагрузить страницу" на белом листе.   добавлено 2 часов назад
на oxy.cloud отзывы
★ ☆ ☆ ☆ ☆
пошли нахуй   добавлено 3 часов назад
на pdalife.ru статус
Вв   добавлено 3 часов назад
на getvideo.org статус
Заблочили. Сначала на мобильном инете, а потом дальше...   Все последние сообщения
 
Сверху Снизу